LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
§ 2 žiadame prepracovať v celom rozsahu v zmysle odôvodnenia.
Odôvodnenie: Spracovateľ návrhu sa pri tvorbe návrhu nedostatočne zaoberal zmeneným právnym stavom. Podľa splnomocňovacieho ustanovenia má byť vydaný predpis, ktorým sa stanovia „podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu podľa odseku 3“, vyhláška však neobsahuje podmienky vydania súhlasu, ale len taxatívny výpočet skutočností, na ktoré sa pri vydaní súhlasu prihliada a teda podľa návrhu orgán nebude povinný zohľadňovať iné skutočnosti, ktoré sú pre posúdenie nevyhnutné, napríklad výskyt druhov a ich pestovanie na území aj v období pred podaním žiadosti o súhlas na výsadbu, dopady nevydania súhlasu na podnikanie, ekonomiku subjektu, vplyv na zamestnanosť a sociálne vplyvy, vplyvy na rozpočet verejnej správy – nároky na financie a náhrady. Ďalej je potrebné explicitne rozlišovať, v súlade s novým právnym stavom, či ide o vydanie súhlasu na výsadbu a pestovanie, alebo len súhlasu na pestovanie už vysadených jedincov druhov. Zákon zároveň predpokladá možnosť nevydania súhlasu, resp. nariadenia podmienok regulácie alebo až likvidácie nepôvodného druhu. Tieto skutočnosti sú súčasťou vydaného súhlasu a preto je, s cieľom zabezpečenia právnej istoty v zmysle podmienok právneho štátu, potrebné zahrnúť aj podmienky vydania takýchto súhlasov do navrhovaného právneho predpisu. Zároveň je potrebné do doložky vplyvov a príslušných analýz zapracovať predpoklad rozsahu nevydania súhlasov a ich dopadov.