LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 1 ods. 5
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť slová za bodkočiarkou „alebo by trvala neprimerane dlhú dobu“. Odôvodnenie: ak by došlo k takému stavu biotopu, že jeho obnova by bola možná, bez ohľadu na dobu, ktorá by bola potrebná na obnovu jeho priaznivého stavu, nemožno hovoriť o jeho zničení. Zároveň ustanovenie v predkladateľom navrhovanom znení uvádza dotknuté subjekty do právnej neistoty, nakoľko nikde nie je definovaná „neprimerane dlhá doba“, ide teda o subjektívne hodnotenie tejto doby, čo je neprípustné.