LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 7
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Za  odstavec: „Zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhov ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus) ... v čase ich individuálnej ochrany podľa osobitného predpisu ) vo vodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.“ žiadame doplniť nasledovný text:
„Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na druhy chované v rybníkoch a rybochovných  zariadeniach v súvislosti s hospodárskym chovom rýb v súlade s osobitným predpisom *
(* poznámka pod čiarou má odkazovať na evidenciu chovateľov rýb podľa § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na jedinca uloveného v súlade s osobitným predpisom *
(* poznámka pod čiarou má odkazovať na zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a vyhlášku č. 381/2018 Z. z.)". Odôvodnenie: Žiadame o doplnenie návrhu z dôvodu, že uvedené druhy rýb sú predmetom hospodárskeho chovu rýb, vyskytujú sa v rybochovných zariadeniach, rybničných sústavách a ostatných zariadeniach využívaných na chov rýb, z tohto dôvodu by mohlo dôjsť k uplatňovaniu spoločenskej hodnoty vymenovaných druhov rýb aj u podnikov realizujúcich chov rýb, čo určite nebolo cieľom návrhu predkladateľa.