LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 1 ods. 2 písm. a)
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame  slová „ekologické funkcie biotopu“ nahradiť slovami „stav a schopnosť biotopu plniť jeho funkcie“. Odôvodnenie: V tomto prípade ide, podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), o ochranu prírodných biotopov. Funkcie prírodného biotopu nemôžu byť iné ako ekologické, v prípade jeho uvedenia ide o tautológiu. Ak dotknutý orgán rozhoduje podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody, rozhoduje o súhlase na vykonanie činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu prírodného biotopu a teda musí prihliadať na „stav a schopnosť plnenia funkcií“ tohto biotopu, nie na „ekologické funkcie biotopu“.