LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 46 ods. 2 písm. d)
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame rozdeliť na dve samostatné písmená d) a e) nasledovne:
"d) preukázanie majetkoprávneho usporiadania väčšinového podielu k pozemkom pod rybníkom 
e) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách,". Odôvodnenie: Majetkoprávne usporiadanie pôdy pod rybníkmi v SR je dlhodobo problémom, ktorý rieši MPaRV aj pri vydávaní osvedčení na hospodársky chov rýb. Škody spôsobované rybožravými predátormi reálne na rybničných sústavách chovateľom rýb vznikajú, avšak niektorí chovatelia z dôvodu nemožnosti vysporiadania si 100 % pozemkov pod rybníkmi  dlhodobo nespĺňajú podmienky na uplatnenie si náhrady škody. Uvedenú zmenu navrhuje, aby boli rovnaké podmienky pri uplatňovaní náhrady škôd spôsobených predátormi na rybníkoch zaradených do CHVÚ  v SR.