LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii smernice 2009.147.ES a k tabuľke zhody:
Dátum vytvorenia: 25.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. Žiadame predkladateľa, aby vykonal náležitú úpravu druhého stĺpca tabuľky zhody, nakoľko v tabuľke zhody je potrebné v druhom stĺpci uvádzať úplné znenie smernice 2009/147/ES publikované v Úradnom vestníku Európskej únie. Bez vykonania náležitej úpravy tabuľka zhody nebude spĺňať základné požiadavky kladené na zrozumiteľnosť, jasnosť, prehľadnosť a formálnu úpravu tabuľky, a v konečnom dôsledku bude pôsobiť zmätočne a nejasne.