LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii smernice 2009.147.ES a k tabuľke zhody:
Dátum vytvorenia: 25.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Žiadame predkladateľa, aby tabuľku zhody k smernici 2009/147/ES vypracoval v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019).