LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody:
Dátum vytvorenia: 25.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 písm. a) smernice 92/43/EHS prostredníctvom § 2 ods. 1 prvá veta zákona č. 543/2002 Z. z. v šiestom stĺpci tabuľky zhody predkladateľ uvádza text, ktorý nekorešponduje s ustanovením zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré je uvedené v Zbierke zákonov SR, preto je potrebné toto ustanovenie náležite upraviť.