LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti:
Dátum vytvorenia: 25.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. Žiadame predkladateľa doplniť bod 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti obsahujúci informáciu o všetkých právnych predpisoch, v ktorých sú smernice už prebraté, spolu s uvedením rozsahu tohto prebrania, a to ku každej smernici osobitne.