LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti:
Dátum vytvorenia: 25.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti, sekundárnom práve, žiadame uviesť publikačný zdroj smernice 92/43/EHS v platnom znení nasledovne: „(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2)“.