LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K návrhu vyhlášky: K § 21 ods. 10:
Dátum vytvorenia: 25.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 21 ods. 10 návrhu vyhlášky je uvedené, že ministerstvo vedie zoznam autorizovaných osôb, ktorý sa aktualizuje minimálne raz ročne. V súlade s Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení („Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“) je potrebné, aby právomoc ministerstva viesť zoznam autorizovaných osôb, vyplývala priamo zo zákona. Na základe uvedeného je potrebné pri takýchto ustanoveniach odkázať na príslušný zákon, v ktorom je takáto kompetencia uvedená.