LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Reľovský, Slavomír, Ing.
Pripomienka k: § 45
Dátum vytvorenia: 24.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Paragraf 45 žiadame vypustiť v celom rozsahu.  
Navrhované preventívne opatrenia sú nerealizovateľné a v praxi neaplikovateľné. Vzhľadom ku spôsobu chovu oviec a kôz, technológii a technike chovu oviec a kôz, prírodným podmienkam nie je možné uskutočniť navrhované preventívne opatrenia. Návrh vyhlášky v § 45 ods. 1 písm. c),d) a e) nerešpektuje tradičné technologické systémy chovu hospodárskych zvierat na Slovensku, ktoré tu pretrvávajú celé stáročia a ktoré majú význam z hľadiska krajinotvorby, enviromentálnej rovnováhy a podpore biodiverzity lúčnych a pasienkových porastov. 
 Tento návrh ohrozuje sektor chovu oviec a kôz, ktorý je v európskej únii zadefinovaný ako citlivý sektor. Realizácia týchto navrhovaných opatrení by mala negatívny vplyv na chov všetkých hospodárskych zvierat. Tiež by mala negatívny vplyv na spásanie trvalých trávnych porastov. Tieto opatrenia by mali negatívny dosah aj na dosiahnutie sebestačnosti a produkciu slovenských poľnohospodárskych komodít.   
Navrhované preventívne opatrenia by mali výrazne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Spôsobili by zníženie konkurencieschopnosti slovenských chovateľov v spoločnom európskom priestore. 
Taktiež by mali negatívne dopad na sociálne prostredie. Došlo by ku radikálnemu znižovaniu počtu chovaných oviec, čo by znamenalo ako dôsledok znižovanie zamestnanosti na vidieku. Dotýkalo by sa to najmä zamestnanosti ohrozených skupín obyvateľov vidieka. 
Vplyvy na životné prostredie- navrhované preventívne opatrenia budú pôsobiť výrazne negatívne na životné prostredie, preventívne opatrenia tak ako sú navrhnuté výrazne zmenia ráz krajiny, ohrozia prirodzenú migráciu zveri, ohrozia divú zver na živote, keďže hrozí poškodenie zdravia zveri pri prekonávaní prekážok. Je nevyhnutné si uvedomiť, že hlavne chov oviec a kôz v podhorských a horských oblastiach vo veľkej miere prispieva k ekologickej stabilite krajiny a ich zníženie by zapríčinilo pokles diverzity lúčnych biotopov,  negatívne ovplyvnil protieróznu a retenčnú funkciu trvalo trávnych porastov a postupne by sa ráz vidieka pre oko turistu stal nezaujímavým. 
Výrazne negatívne sa navrhované opatrenia dotknú aj možností voľného pohybu turistov v prírode. Tí budú obmedzovaný aj z hľadiska voľného pohybu strážnych psov. Návrh vyhlášky v § 45 podmieňuje chovateľov hospodárskych zvierat vykonávať preventívne opatrenia, ktoré predstavujú finančné náklady súvisiace s realizáciou, dodržiavaním týchto preventívnych opatrení a stavia ich do pozície obmedzovača rozvoja cestovného ruchu, čo môže mať dopad na znižovanie stavov hospodárskych zvierat.  
Nereálne je aj zabezpečenie pastierskych strážnych psov. Nie len z hľadiska termínu ale aj z hľadiska požadovaného počtu psov. Pri súčasnom počte oviec chovaných v areáli výskytu  určených predátorov, museli by si zaobstarať niekoľko tisíc pastierskych strážnych psov. Návrh nie je správne formulovaný ani vo vzťahu k účinnosti vyhlášky, ktorá počíta s účinnosťou od 1. januára 2021 a vzápätí vyžaduje držbu minimálne 18 mesačných psov, ktoré boli vychované spolu so stádom.
Náklady na kúpu, chov a držbu psa zvýšia náklady na chov hospodárskych zvierat. Je potrebné si uvedomiť, že chovatelia oviec a iných druhov hospodárskych zvierat nie sú profesionálni kynológovia a chýba im osveta o výchove a výcviku takýchto psov. Pri využívaní týchto opatrení podľa písm. b  môže dôjsť pri nesprávne vedenom psovi k zraneniu tretích osôb ako napr. turistov, cyklistov, hubárov a podobne. Ak dôjde k takémuto poškodeniu, kto bude znášať spôsobené škody. Rovnako súčasná legislatíva neurčuje čo v prípade, ak pastiersky strážny pes usmrtí chráneného živočícha. V prípade, že sa tento skutok bude posudzovať podľa § 305 ods. 1 písm. b) Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. hrozí chovateľovi hospodárskych zvierat resp. poverenému pracovníkovi trest odňatia slobody až do výšky 2 rokov. Počet pastierskych strážnych psov nie je správne stanovený ak určuje minimálny počet dvoch psov na stádo do 300 hospodárskych zvierat. V prípade drobnochovateľov, ktorých stáda sú napr. do 10 kusov je obstaranie dvoch kusov psov nezmyselné. 

Zachovanie súčasného stavu pri definícii podrobností o preventívnych opatreniach považujeme pôvodné znenie za dostačujúce a jediné možné.