LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 25 a 26 bod 6.5
Dátum vytvorenia: 24.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 25 a 26 žiadame vypustiť bod 6.5 Návrh opatrení pre územné plány (úpravy územných plánov, návrh regulatívov). 
Odôvodnenie: 
Dokumenty územného systému ekologickej stability patria podľa § 7a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi ostatné podklady, ktoré sú podkladom pri tvorbe územných plánov a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie sa dohodne s orgánom ochrany prírody na ich konkrétnych opatreniach a návrhoch, ktoré majú byť predmetom územnoplánovacej dokumentácie. Dokumenty územných systémov ekologickej stability nenahrádzajú územnoplánovaciu dokumentáciu, nie je ich úlohou navrhovať konkrétne regulatívy pre územné plány, ale poskytujú informácie o danom území.