LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: § 2 ods. 4
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť:
f) či na zalesnenie určených plochách boli v minulosti pestované nepôvodné dreviny a aký/či to malo vplyv na okolité pôvodné druhy 
Zdôvodnenie:
Väčšinou sa jedná o plochy na ktorých bolo v minulosti vypestovaných niekoľko generácií nepôvodných drevín (najmä šľachtených topoľov) pričom nevznikli žiadne preukázateľné problémy dopadu na okolité pôvodné biotopy (hlavne špecifické lokality južného Slovenska a Záhoria). Veľakrát je nepôvodná (šľachtená drevina) najúčinnejší spôsob rýchleho pokrytia holej plochy vzhľadom na ich dynamický rast. Nemalý rozdiel je aj vo finančnom vyjadrení zabezpečenia porastu pôvodných a domácich drevín. Nespochybňujeme pri tom odôvodnené prípady, kedy nepôvodné dreviny potenciálne ohrozujú okolité biotopy.