LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: § 1 ods. 7
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Požiadavka na úpravu:
Primerané opatrenie na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop národného významu a biotop európskeho významu podľa odseku 6 môže byť v odôvodnených prípadoch realizované aj formou vyplatenia účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného alebo zničeného biotopu štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona (ďalej len „organizácia ochrana prírody“), ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení environmentálnemu fondu*), ktorý vyberie dodávateľa konkrétnej činnosti na základe transparentného verejného obstarávania.

*) zákon č. 587/2004 Z.z.
Zdôvodnenie: 
Uvedený návrh je pozitívne diskriminačný k ŠOP. Štátna ochrana prírody, aj na základe minulých a dnešných zdokumentovaných prípadoch, nie je predstaviteľom garancie  transparentného a efektívneho nakladania s verejnými financiami. Ak je naozaj úprimným zámerom navrhovateľa zabezpečiť hlavne záujmy ochrany prírody (čo najlepšie a čo najlacnejšie) a nie pokryť režijné náklady ŠOP, je nanajvýš odôvodnené nájsť dodávateľa transparentným verejným obstarávaním. Tohto obstarania sa samozrejme môže zúčastniť aj ŠOP. Nič tomu nebráni, aby dohľad a prevzatie prác bol aj pod gesciou ŠOP. Navyše ŠOP nedisponuje patričným technickým a logistickým vybavením pri riešení väčšiny predpokladaných technických opatrení.