LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: prílohe č. 20
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V Prílohe č. 20 Obsah programu starostlivosti  o chránené územie (ďalej len ,,PS o CHÚ“) nie je oproti Prílohe č. 18A Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,platná vyhláška“) zahrnutá kapitola č. 2 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory).

Žiadame doplniť Prílohu č. 20 o kapitolu Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory v pôvodnom členení:
- historický kontext,
- stručný opis aktuálneho stavu,
- návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany.

Zdôvodnenie: V doteraz platnej vyhláške sa predkladateľ PS o CHÚ musel zaoberať socioekonomickými pomermi v danom CHÚ (mnohokrát síce povrchne), musel aspoň formálne tieto zohľadňovať pri vypracovaní PS o CHÚ. Nedostatočná a povrchná pozornosť tejto problematike sa naplno ukázala pri Návrhu zonácie NP Muránska planina. Napokon aj nové vedenie ŠOP SR skonštatovalo: „Predpokladom efektívnej spolupráce je komunikácia, a je poľutovania hodné, že taký závažný dokument, akým je projekt ochrany národného parku, nebol pred jeho zverejnením prerokovaný s dotknutými subjektmi,“ konštatuje Ján Šmídt, podľa ktorého súčasťou príprav zonácie národného parku musí byť aj analýza socioekonomických dopadov nielen na samotný národný park, ale aj celý región“ (Ing. Ján Šmídt, nový riaditeľ NP Muránska planina). Rovnaký názor s ním zdieľa aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Dušan Karaska, ktorý sa bude snažiť byť novému riaditeľovi nápomocný, uvádza sa ďalej v tlačovej správe viď https://www.aktuality.sk/clanok/839598/narodny-park-muranska-planina-ma-noveho-riaditela/ .
V Koncepcii Ochrany prírody je taktiež uvedené: ,,Úspech opatrení na zlepšenie ochrany prírody a krajiny však bude možný len pri dialógu všetkých rezortov a zainteresovaných skupín, vrátane obcí, samospráv a ich združení, pri dosiahnutí celospoločenskej dohody o význame a potrebe ochrany prírody a krajiny a jej presadzovania ako priority v najbližších desaťročiach, vrátane presadzovania zmeny postojov a uplatňovania etických princípov na všetkých úrovniach.“