LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: prílohe č. 23
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V Prílohe č. 23 Obsah Programu záchrany CHÚ a chráneného stromu (ďalej len ,,PZ“) nie je oproti Prílohe č. 21 navrhnuté Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam.

Žiadame doplniť Prílohu č. 23 Obsah PZ časť 1. Súčasný stav CHÚ alebo chráneného stromu o bod: 1.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam.

Zdôvodnenie: Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ,,Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie (§ 13).“ Z uvedeného vyplýva, že PZ musí brať do úvahy jestvujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu a dotknutých obcí.