LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: prílohe č. 27 A
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia v bode 3. Podrobnosti o ochrane a využívaní chráneného územia a jeho ochranného pásma chýba zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii, potreby a časovej doby opatrení v ekologicko-funkčných priestoroch potrebných obmedzení bežného obhospodarovania a zmeny kategórie lesov.

Žiadame doplniť bod 3. Podrobnosti o ochrane a využívaní chráneného územia o:
3.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany,
3.4 Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach,
3.5 Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania,
3.6 Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou
Zdôvodnenie: Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem. PO je podkladom pri vypracovaní následnej dokumentácie a je nutné čo najpresnejšie zhodnotiť navrhované opatrenia a obmedzenia vo vzťahu k vlastníkovi, správcovi a užívateľovi dotknutých pozemkov.