LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: prílohe č. 27 A
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia v bode 4. Návrh riešenia a určenie výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania sa neuvádza nutnosť vypracovať zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov.

Žiadame doplniť bod 4. Návrh riešenia a určenie výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania o:
4. 4 Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
Odôvodnenie: Pri proklamovanej zainteresovanosti samospráv, vlastníkov a správcov do aktivít ochrany prírody zo strany orgánov ochrany životného prostredia je povinnosťou tieto čo najpresnejšie informovať čo im obmedzenia prinesú, resp. v čom budú ukrátení. Pre mnohé obce v SR je daň z pozemkov hlavným príjmom, vyhotoviteľ PO je povinný podať základnú informáciu o výške finančných prostriedkov, s ktorými rozpočty samospráv nemôžu počítať.