LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: bodu 10 doložky vplyvov
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh vyhlášky nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, keďže tieto vplyvy  vyplývajú už z platných právnych predpisov – zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a právna úprava návrhu vyhlášky v rozsahu, v akom dochádza k zmenám platnej právnej úpravy, takéto vplyvy nemá“.
Žiadame doplniť doložku vplyvov o dopady ktoré vyplynú z právnych predpisov prekračujúcich rámec zákona č. 543/2002 Z.z. ako je tomu napr. v prípade vlka dravého (Zásadná pripomienka č. 6 k § 8 ods. 1 príloha č. 7).

Zdôvodnenie: Ak nebude umožnené uloviť napr. 50 vlkov ročne (čo je kvóta na rok 2020)  vzniknú škody na hospodárskych zvieratách a poľovnej zvery rovnajúcej sa min. (a 2 kg skonzumovaného mäsa/kus/deň= 50x2x365=36 500 kg) a to je už množstvo hodné zreteľa.