LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska)
Pripomienka k: vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V zmysle Charty základných práv Európskej únie (2016/C 202/02) žiadame o ochranu súkromného majetku, ktorý môže byť poškodený činnosťou štátu v oblasti ochrany prírody z titulu verejného záujmu.

V zmysle čl. 17 Charty, ods. 1  1. Každý má právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a odkázať ho. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v prípadoch a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená spravodlivá náhrada. Užívanie majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v súlade so všeobecným záujmom.

Zdôrazňujeme – ak súkromných vlastníkov lesných pozemkov chce niekto zbaviť majetku vo verejnom záujme – MUSÍ TO BYŤ V PRÍPADOCH a ZA PODMIENOK, KTORÉ USTANOVUJE ZÁKON ( nie vyhlášky). A MUSÍ BYŤ VČAS VYPLATENÁ – zdôrazňujeme „SPRAVODLIVÁ NÁHRADA.
Súčasne dávame do pozornosti Stanovisko  EURÓPSKEJ  KOMISIE, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Riaditeľstvo E – Vykonávanie a podpora v prospech členských štátov
ENV.E.3 – Vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia Vedúci oddelenia
Odpoveď na list z 1. júna 2018, v ktorom sme yjadrili vážne obavy týkajúce sa uplatňovania smernice 2009/147/ES o vtákoch a smernice 92/43/ES o biotopoch na Slovensku.
 
Citujeme „Útvary Komisie vždy tvrdili, že postup podľa § 4 zákona o ochrane prírody nie je systémovým riešením a že zmena právnych predpisov je jednoznačne potrebná. Verím, že nové pripravované právne predpisy zabezpečia aj právnu istotu pre všetky zúčastnené subjekty vrátane vlastníkov lesov. Hoci je Slovensko povinné vykonávať uvedené smernice, je uznávanou zásadou, že vlastníci by mali dostať kompenzáciu za dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku uplatňovania ochranného režimu na ich lesy.
 
Preto požadujeme, aby kompenzácie zahŕňali vždy aj dodatočné náklady a ušlý zisk v dôsledku uplatňovania ochranného režimu na súkromných pozemkoch.