LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska)
Pripomienka k: Doložky Vplyvov
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Nie je pravda, že nebude mať žiadne vplyvy. Autori asi nikdy nepočuli o priamej úmere – ak sa zvýši početnosť vlka dravého s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou stúpne aj počet udalostí, kedy štát bude zodpovedať za škodu §44a. Nikde tam nie je napísané, že to budú hradiť OZ, bojujúce za jeho absolútnu ochranu. Ani zaradenie krkavca čierneho do tejto skupiny asi nebude s nulovým dopadom na verejné financie.

Vplyvy na podnikateľské prostredie
Nie je pravda, že navrhovaná úprava nebude mať žiadny vplyv. Nepriaznivo bude vplývať na rozvoj malých farmárov, chovateľov oviec a kôz, chovateľov včiel a chovateľov rýb. Podrobnosti primeraných preventívnych opatrení (§45) majú jasný demotivujúci účinok, ktorý navyše tento vplyv podnikania predraží tak, že nebudú schopní konkurovať so svojimi produktami na trhu.
§46 je doslova „repelent“ na podnikanie v tejto oblasti, 13 príloh k žiadosti o náhradu, to je námet pre Sulíkovo ďalšie podnikateľské kilečko. Veľkoryso bola vynechaná 14-ta príloha – potvrdenie veterinára o príčinách úmrtia! Náhrady sú smiešne, nezohľadňujú vôbec chovateľskú hodnotu zvierať (často sú to plemenné zvieratá s hodnotou genofondu).

Sociálne vplyvy
Nie je pravda, že vyhláška nebude mať žiadne sociálne vplyvy.
Ovčiarstvo, chov kôz, včelárstvo je rozvinuté najmä v horských oblastiach vidieka a menej rozvinutých oblastiach Slovenska, kde je každé pracovné miesto a možnosť zárobku vzácnejšia než v priemyselných centrách.

Vplyv na životné prostredie
Nie je pravda, že vyhláška bude mať pozitívne vplyvy na životné prostredie, napr. rozšírenie vlka do nových lokalít môže mať negatívny vplyv na stav iných chránených druhov (hlucháň hôrny, rys ostrovid). Absolútne nedostatočne je vypracovaná analýza vplyvov na životné prostredie (príloha č. 5) najmä nepravdivo hodnotí jej vplyv na biodiverzitu a chránené územia. Vlastne to ani nie je analýza, len jednovetové konštatovania. V tomto istom čase Slovenská ornitologická spoločnosť organizuje petíciu pod názvom „Za živú krajinu“. Jedna z požiadaviek je na rozšírenie pasenia dobytka v chránených oblastiach a podporu farmárov, ktorí pasú dobytok v chránených územiach. Ako to korešponduje s deklarovaným cieľom rozšírenia vlka dravého aj do oblastí, kde doteraz nežil a s jeho ochranou aj v biotopoch, kde nemá vhodné podmienky? Je v záujme ochrany vlka dravého, aby sa tak nestalo, aby nedochádzalo k jeho kríženiu so psom (čo sa už aj na Slovensku deje) a tým k degradácii tohto živočíšneho druhu.
Z tohto pohľadu aj konštatovanie v závere prílohy bod 5.4., že netreba prijímať žiadne opatrenie na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie je nie  pravdivé, zavádzajúce a škodlivé.
Nepravdivá je aj správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a to vo fáze 1, 2 aj 3, ak si odmyslíme protichodné vystupovania ministrov Budaja a Mičovského vo verejnoprávnej televízii, čo sa asi vzťahuje na fázu 2.

Žiadame vplyvy kvalifikovane dopracovať