LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska)
Pripomienka k: vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K§3 / Zaradenie vlka dravého medzi chránené živočíchy (mimochodom toto je katalyzátor prijímania vyhlášky) je neopodstatnené, tak ako to konštatovalo MPRV SR. Som za sprísnenie jeho ochrany v „jadrových zónach“, t.j. na území niektorých NP, kde existujú jeho prirodzené biotopy. Naopak jeho rozširovanie do urbanizovanej krajiny je nežiadúce. Záujem okolitých štátov o jeho rozširovanie na svojom území nie je doložený prísl. dohodami. Z tohto pohľadu bola aj doterajšia úprava jeho lovu (zákaz lovu v okrajových oblastiach jeho výskytu) nepochopiteľná. 
Rovnako ponechanie niektorých druhov v zozname chránených živočíchov je neopodstatnené a kontraproduktívne tak z hľadiska druhovej ochrany iných živočíchov, ochrany životného prostredia a podnikateľského prostredia (napr. krkavec čierny, bobor vodný, kormorán veľký, volavka popolavá). 

V zmysle Charty základných práv Európskej únie (2016/C 202/02) žiadame o ochranu súkromného majetku pred škodami chránenými živočíchmi, V prípade škody spôsobenej živočíchmi  chránenými vo verejnom záujme na hmotnom súkromnom majetku požadujeme včasné vyplatenie spravodlivej náhrady stanovenej na základe znaleckého posudku bez povinnosti preukazovania akýchkoľvek obranných /ochranných opatrení. . 

V prípade škody spôsobenej živočíchmi  chránenými vo verejnom záujme na hospodárskych zvieratách v súkromnom vlastníctve, neodkladné vyplatenie spravodlivej náhrady vo výške 5 násobku trhovej hodnoty zabitého hospodárskeho zvieraťa a 3 ročnú stratu ušlého príjmu v dôsledku ochrany bez povinnosti preukazovania akýchkoľvek obranných /ochranných opatrení.