LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame návrh vyhlášky upraviť legislatívno-technicky, napríklad
- v § 10 preznačiť odseky 9 až 11 na odseky 8 až 10 z dôvodu, že chýba odsek 8, 
- v § 21 ods. 4 za slovo "prostredia" vložiť slová "Slovenskej republiky" z dôvodu, že nie je zavedená legislatívna skratka, 
- v § 38 ods. 6 za slovom "druhým" vložiť slová "stupňom ochrany".