LP/2020/531 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30
Legislatívna oblasť: Rodinné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 27061/2020–M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/531
Dátum začiatku MPK: 09.11.2020
Dátum konca MPK: 30.11.2020
Novelizované predpisy: 103/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia: 30.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 28.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 28.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)