LP/2020/518 Aktualizácia akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 10.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR, Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie.

Odôvodnenie:
Podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa predbežné pripomienkové konanie (PPK) vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Predkladateľ predložením materiálu na MPK bez procesu PPK, porušil proces podľa Jednotnej metodiky. Materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk.