LP/2020/481 Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/17625-D1220
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál predkladáme na skrátené MPK, nakoľko z dôvodu epidemiologickej situácie (vyhlásenie núdzového stavu) bolo posunuté rokovanie Predsedníctva APVV, po ktorom nasledoval zdĺhavý pripomienkový proces zo strany členov predsedníctva. Proces prípravy programu si vyžaduje schválenie v prvej polovici novembra 2020.
Posledná zmena: 29.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/481
Dátum začiatku MPK: 22.10.2020
Dátum konca MPK: 28.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)