LP/2020/476 Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 - 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Nelegislatívna oblasť
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 26099/2020-M_OPVA
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/476
Dátum začiatku MPK: 23.10.2020
Dátum konca MPK: 05.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)