LP/2020/457 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 21.10.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) sú vyčíslené výdavky v sume 33 058 eur v roku 2020 a v sume 396 692 eur ročne od roku 2021, pričom tabuľka č. 1 je vypracovaná nedostatočne, pretože z nej nie je zrejmé financovanie predmetných výdavkov. V časti 2.1.1. analýzy vplyvov sa uvádza, že finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR, zároveň sa však konštatuje, že Ministerstvo vnútra SR aktuálne nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami a v závislosti od vývoja disponibilných zdrojov v nasledujúcich rokoch bude predkladať Ministerstvu financií SR pri rokovaniach k rozpočtu na nasledujúce roky žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z nárokov na výstrojné súčasti a naturálne náležitosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. V doložke vybraných vplyvov je označený „čiastočne“ rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. Predmetné výdavky žiadame zabezpečiť v rámci limitov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Zároveň v nadväznosti na uvedené žiadame upraviť doložku vybraných vplyvov a dopracovať tabuľku č. 1 analýzy vplyvov.