LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 2 (úvodná veta) – O:
Dátum vytvorenia: 02.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete bodu 2 odporúčame vypustiť slovo „doterajší“ (zosúladenie s bodom 32. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky).