LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu
Dátum vytvorenia: 29.10.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Podľa § 5 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Podľa § 5 ods. 5 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, kritériom na  účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. V nadväznosti na túto úpravu, žiadame predkladateľa o zrušenie povinnosti účtovania časového rozlíšenia vybraných nákladov  napr. poistné, poplatky za telefón, internet, registráciu domén, fakturáciu za elektrinu, plyn, predplatné časopisov, respektíve v prípade poplatkov za služby menšej hodnoty.
Odôvodnenie:
Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Uvedená povinnosť časového rozlíšenia by sa nevzťahovala na účtovanie vybraných poplatkov za služby, ktoré sa v čase opakujú a sú menšej hodnoty. Cieľom je zníženie administratívnej záťaže na podnikateľské prostredie.