LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 29.10.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov o dopracovanie Doložky vybraných vplyvov a vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 
Doložku vybraných vplyvov žiadame dopracovať:
- v bode 7 – uviesť, či právna úprava ide nad rámec právnej úpravy EÚ, 
v bode 9 –  vyznačiť pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie na základe spracovanej  Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Zároveň žiadame o predloženie materiálu na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov. 
Odôvodnenie:
Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov v bode 4. uviedol dotknuté podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, pričom nevypracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Na základe analýzy vplyvov by mal vyznačiť pozitívne a negatívne vplyvy v bode 9. Z tohto dôvodu žiadame vypracovať uvedenú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a vyčísliť náklady na reguláciu v bode 3.3.