LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k Čl. I bodu 2
Dátum vytvorenia: 27.10.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v úvodnej vete za slovom "za" vypustiť slovo "doterajší".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku.