LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Pridať
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K časti Záver a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku v úvodnej vete za slovo „Migrácia“ doplniť text „ , vo všetkých jej formách a prejavoch, “. b. Slovenská informačná služba navrhuje v treťom odseku za slovné spojenie „viesť k rôznym neželaným javom“ doplniť text „ , ako aj negatívnym aspektom v bezpečnostnej oblasti“. Pripomienky sú obyčajné. Odôvodnenie: V prípade navrhovaného doplnenia ide o precizovanie textu materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K materiálu ako celku S prihliadnutím na vyššie uvedené Slovenská informačná služba uvádza, že predložený materiál síce deklaruje zámer, v súlade s ktorým bude migračná politika vychádzať z dôrazu na zachovanie bezpečnosti SR, avšak v predkladanom znení bezpečnostnému aspektu migrácie materiál venuje len minimálnu pozornosť. Dovolíme si tiež poukázať na absentujúcu zmienku o sofistikovaných formách migrácie (ide najmä o účelové získavanie pobytu v Slovenskej republike s cieľom podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia, resp. účelové uzatváranie manželstiev so štátnymi občanmi Slovenskej republiky), ktoré sú cudzincami (migrantmi) často využívané na vstup na územie Európskej únie. Materiál tiež, a to ani v koncepčnej rovine, neupravuje nástroje boja proti nelegálnej migrácii vrátane medzinárodnej spolupráce na tomto úseku. Slovenská informačná služba v žiadnom prípade nespochybňuje legitímnosť cieľov migračnej politiky vytvárať, v súlade s národnými záujmami a medzinárodnými záväzkami SR, podmienky v oblasti legálnej migrácie so zreteľom na priority, potreby a schopnosti prijímania cudzincov, vrátane ich integrácie do spoločnosti, ako je v samotnom materiáli uvedené. Považuje však, reflektujúc svoju pôsobnosť ustanovenú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, za potrebné upozorniť aj na vyššie naznačené aspekty majúce súvis s migračnou politikou a jej realizáciou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 4. Nelegálna migrácia a hranice a. Slovenská informačná služba navrhuje na konci prvého odseku za slovné spojenie „v oblasti legálnej migrácie“ doplniť text „ tak, aby nedochádzalo k ich zneužitiu“. b. Slovenská informačná služba navrhuje bod 4. doplniť o nové odseky, ktoré znejú: „SR s cieľom predchádzať závažným bezpečnostným hrozbám podporuje razantné posilnenie personálnych a materiálnych kapacít pri ochrane vonkajšej schengenskej hranice tak, aby členské štáty EÚ neboli vystavené prípadným ďalším masívnym migračným vlnám, ktoré majú potenciál ich politicky a ekonomicky destabilizovať. Dostatočne silné zabezpečenie vonkajšej schengenskej hranice prispeje k zníženiu potenciálu neoprávneného vstupu rizikových osôb prepojených na militantné radikálne organizácie a zoskupenia pôsobiace v zahraničí, ktoré sa môžu snažiť preniknúť na územie EÚ v rámci migračných tokov. Rovnako eliminuje potenciál zneužívania problematiky nelegálnej migrácie v zahraničnej politike na presadzovanie vlastných politických alebo ekonomických záujmov zo strany niektorých tranzitných štátov, ktoré sú tzv. migračnými uzlami na migračných trasách vedúcich do Európy, resp. bezprostredne hraničia s EÚ. Dôležitá je intenzívna spolupráca s tranzitnými a zdrojovými krajinami nelegálnej migrácie a podpora rozvoja ich vlastných kapacít pri obmedzovaní nelegálnych migračných tokov smerujúcich na územie EÚ. Členské štáty EÚ vrátane SR by mali vyvinúť účinné a koordinované úsilie v boji proti najvýznamnejším medzinárodným prevádzačským skupinám, ktoré často pôsobia na globálnej úrovni a v niektorých prípadoch spolupracujú aj so štátnymi aktérmi.“. Pripomienky sú zásadné. Odôvodnenie: Uvedené pripomienky majú za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu tak, aby v ňom bola zahrnutá a upravená i vyššie uvedená problematika bezprostredne súvisiaca najmä s nelegálnou migráciou a ochranou vonkajšej schengenskej hranice. V tejto súvislosti Slovenská informačná služba poukazuje na obsah Správy o stave Únie 2020, ktorá uvádza potrebu posilnenia vonkajších hraníc, ako aj na aktuálny strategický dokument Európskej komisie Pakt o migrácii a azyle zo dňa 23. septembra 2020, ktorý v rámci úpravy jednotlivých súčastí nevyhnutných pre zabezpečenie komplexného európskeho prístupu k migrácii akcentuje o. i. nutnosť riadnej administrácie schengenskej a vonkajšej hranice a boj proti nelegálnej migrácii v duchu jedného zo základných pilierov európskeho prístupu k migrácii – dosiahnutia rovnováhy medzi spravodlivým rozdelením zodpovednosti a solidarity členských štátov Európskej únie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ Slovenská informačná služba navrhuje na konci štvrtého odseku doplniť text, ktorý znie: „Z pohľadu SR je dôležitá aj spolupráca s Ukrajinou ako tranzitnou krajinou.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Spoluprácu Slovenskej republiky s Ukrajinou z hľadiska kontroly migračných tokov je potrebné považovať za strategickú. Pre vysoký počet migrantov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z územia Ukrajiny, smerujúcich ďalej do západných členských štátov Európskej únie, je Slovenská republika, obdobne ako aj Ukrajina, tranzitnou krajinou, pričom ide najmä o migrantov z iných krajín ako Ukrajina. Z hľadiska potencionálnych nelegálnych aktivít uvedených migrantov ide o otázku vysoko senzitívnu, a preto spolupráca s Ukrajinou predstavuje dôležitú súčasť úspešnej migračnej politiky Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 7. Medzinárodná ochrana a nútená migrácia Slovenská informačná služba navrhuje na koniec tretieho odseku za slovné spojenie „alebo relokácií z iných členských krajín EÚ“ doplniť text „výlučne na báze dobrovoľnosti“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Uvedená pripomienka má za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu z dôvodu jeho zosúladenia s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 - 2024, podľa ktorého vláda SR odmieta politiku povinných relokácii. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 3. Integrácia a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku v prvej vete za slovné spojenie „Integrácia cudzincov“ doplniť text „ , ktorí sa legálne zdržiavajú na území SR a majú záujem natrvalo sa usadiť na území SR,“. V druhej vete uvedeného odseku navrhuje Slovenská informačná služba vložiť za slovo „Integrácia“ slovo „týchto“. b. Slovenská informačná služba navrhuje v druhom odseku v prvej vete za slovné spojenie „rešpektovaní kultúrnych reálií, jazyka a tradícií SR“ doplniť slovo „cudzincami“. c. V časti „Priority SR“ v rôznych oblastiach integrácie cudzincov Slovenská informačná služba navrhuje vypustiť písm. c. a písm. e. a v písm. g. navrhujeme na konci doplniť text „ v SR“. Pripomienky sú obyčajné. Odôvodnenie: Podľa názoru Slovenskej informačnej služby formulácie uvedené v písm. c. a písm. e. priorít SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov majú potenciál podnietiť xenofóbiu a nenávisť, prípadne vyvolať radikalizáciu najmä v radoch predstaviteľov pravicovo-extrémistického spektra spoločnosti. V prípade navrhovaného doplnenia písm. g. priorít SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov ide o precizovanie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K časti Ciele a princípy migračnej politiky a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku na konci tretej vety za slovo „ekonomiky“ doplniť text „a so zahranično-politickými záujmami SR“. b. Slovenská informačná služba navrhuje znenie druhého odseku upraviť nasledovne: „Ďalšími cieľmi migračnej politiky SR sú účinný boj proti nelegálnej migrácii a s tým súvisiace negatívne javy, ako je obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, vykorisťovanie cudzincov, ako aj posilnenie ochrany vonkajšej schengenskej hranice a realizácia návratovej politiky vo vzťahu k osobám zdržujúcim sa na území SR neoprávnene.“. c. K šiestemu odseku Slovenská informačná služba navrhuje prípadné exemplifikatívne precizovanie poznatkov získaných v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré by potencionálne mohli mať vplyv na migračnú politiku a z uvedeného dôvodu by mali byť reflektované v krízových plánoch. Pripomienky sú obyčajné. Odôvodnenie: Uvedené pripomienky majú za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu tak, aby v ňom bola zahrnutá i vyššie uvedená problematika bezprostredne súvisiaca s cieľmi a princípmi migračnej politiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 1. Legálna migrácia Slovenská informačná služba navrhuje v uvedenom bode v písm. b. priorít SR v oblasti riadenej ekonomickej migrácie doplniť na konci text: „ , ako aj na odhaľovanie prípadov zneužívania riadenej ekonomickej migrácie pri použití legálnych dokladov;“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V aplikačnej praxi dlhodobo vyvstáva problém, keď dochádza k zneužívaniu legálnych dokladov (ide najmä o študentské víza). Po udelení týchto víz následne už nie je predmetom kontroly, či žiadateľ, ktorému boli tieto víza udelené, aj v Slovenskej republike naozaj študuje alebo len využil legálnu možnosť na migráciu do ďalších členských štátov Európskej únie. Slovenská informačná služba pokladá za dôležité upozorniť aj na tento problém v oblasti migračnej politiky v procese jej plánovania. Považujeme za potrebné venovať pozornosť aj možným negatívnym dopadom ťažko kontrolovateľných skutočností, nakoľko tu vzniká riziko vytvárania kontaktov na skupiny alebo jednotlivcov vykonávajúcich nelegálnu činnosť. Slovenská informačná služba navrhuje intenzívne sledovať a riešiť evidentné prípady zneužívania legálnych dokladov a tak predchádzať nelegálnej činnosti migrantov na území Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca: V navrhovanom štvrtom odseku navrhujeme za slová "Princípy z Nansen a Iniciatíva Nansen a Globálny kompakt o utečencoch" navrhujeme doplniť slová: "a ku ktorým sa hlási aj Slovenská republika." Odôvodnenie: Upresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Medzinárodná ochrana a nútená migrácia: V treťom odseku navrhujeme do poslednej vety za slová "aktívne zapája" doplniť slová "a naďalej sa plánuje zapájať". Odôvodnenie: Upresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: Navrhujeme doplniť nový bod d. v znení: "d. realizovať vzdelávacie programy pre odborníkov a profesionálov pracujúcich s ohrozenou skupinou s cieľom prevencie obchodovania s ľuďmi;". Navrhovaný bod d. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Systematické vzdelávanie profesionálov pracujúcich s ohrozenými skupinami obyvateľstva je kľúčové pre prevenciu obchodovania s ľuďmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Legálna migrácia: Navrhujeme doplniť nový bod f. v znení: "f. vytvoriť systém nástrojov pre umožnenie obsadenia kriticky nedostatkových profesií zahraničnými pracovníkmi" Navrhované body f. – h. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Vzhľadom na aktuálnu situáciu na slovenskom trhu práce a opatrenia prijaté vládou v Stratégii pracovnej mobility v SR v roku 2018 a v záujme komplexnosti migračnej politiky považujeme za dôležité doplniť túto prioritu. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Legálna migrácia: Navrhujeme doplniť nový bod d. v znení: "d. zabezpečiť zber a spracovanie spoľahlivých a aktuálnych údajov a ich analýzu pre potreby zhodnotenia politík a nástrojov v oblasti v oblasti riadenej migrácie" Navrhované body d. - h. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Pre úspešnú realizáciu migračnej politiky a zavádzanie navrhovaných opatrení do života je nevyhnutné, aby mali relevantné inštitúcie a orgány priebežne k dispozícii spoľahlivé a pravidelne aktualizované údaje a analýzy. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Komunikácia tém migrácie a integrácie cudzincov: V bode c. navrhujeme za slovo "neštátnymi" doplniť slová "a medzinárodnými". Odôvodnenie: Medzinárodný rozmer migrácie si už z definície vyžaduje spoluprácu s medzinárodnými aktérmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: Navrhovaný bod d. navrhujeme označiť ako bod e. a navrhujeme jeho nasledujúce znenie: "e. realizovať preventívne školiace programy pre rôzne cieľové skupiny s cieľom minimalizovať riziko obchodovania s ľuďmi, zvýšiť povedomie o tomto fenoméne, posilniť zručnosti v oblasti identifikácie obetí (aj vo vzťahu k cudzincom), ako aj pomoci potenciálnym obetiam." Odôvodnenie: Systematické vzdelávanie v oblasti obchodovania s ľuďmi je zásadným nástrojom v boji proti tejto vysoko latentnej trestnej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Legálna migrácia: Navrhujeme upraviť znenie navrhovaného bodu e. nasledovne: "e. zabezpečovať poskytovanie informácií pre cudzincov vo svetových jazykoch prostredníctvom vytvorenia informačného imigračného webového portálu SR" Odôvodnenie: V podmienkach SR považujeme za jednu z kľúčových priorít vytvorenie komplexného informačného imigračného webového portálu SR, zabezpečujúceho zlepšenie prístupu k informáciám o vstupe a pobyte, životných a pracovných podmienkach o podmienkach získanie víz, ako aj informácii o programoch pracovnej mobility s prepojením na existujúce nástroje integrácie cudzincov na území SR (najmä dostupné integračné poradenstvo, jazykové kurzy, zapojenie samospráv a aktérov a lokálnej úrovni). Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Medzinárodná ochrana a nútená migrácia: Navrhujeme doplniť nový bod c. v znení: "c. vypracovať systematický program integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou zo strany štátu;". Navrhované body c - f navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Štátny integračný program pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou je kľúčovým nástrojom pre systematickú podporu ich integrácie bez ohľadu na aktuálne finančné možnosti nad rámec štátneho rozpočtu. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca: Navrhujeme doplniť nový druhý odsek v znení: "Z pohľadu migračnej politiky zostáva posilnenie väzieb, resp. súčinnosti medzi migráciou a rozvojom veľkou výzvou. V tejto súvislosti sa ako najdôležitejšie javí systematické podchytenie a rozpracovanie tohto fenoménu na podmienky aktuálnej migračnej situácie." Odôvodnenie: Doplnenie a upresnenie kapitoly. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: Navrhujeme doplniť nový bod e. v znení: "e. posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrujúcimi pracovníkmi, žiadateľmi o azyl a osobami umiestnenými v útvaroch policajného zaistenia pre migrantov a budovanie kapacít pre všetky skupiny." Odôvodnenie: S rastúcim významom ekonomickej migrácie do SR ako cieľovej krajiny považujeme v podmienkach SR za jednu z kľúčových priorít posilnenie identifikácie zahraničných obetí v krajine prostredníctvom proaktívnej identifikácii obetí medzi zraniteľnými skupinami cudzincov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca: V navrhovanom štvrtom odseku navrhujeme za vetu: "Spoločným cieľom je ambícia usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na súčasné hrozby smerom k udržateľnosti." doplniť text: "Pre oblasť migrácie je kľúčový cieľ č. 10 – Zníženie nerovností, v rámci ktorého je definovaný čiastkový cieľ č. 10.7 – Napomáhanie regulovanej, bezpečnej, legálnej a zodpovednej migrácii ľudí, vrátane implementácie plánovaných a dobre riadených politík v oblasti migrácie. Migračná politika a následné aktivity SR v oblasti humanitárnej a rozvojovej spolupráce budú však prihliadať aj na iné celkové a čiastkové ciele Agendy 2030, ktoré sa tejto témy týkajú." Odôvodnenie: Upresnenie textu, ktoré zvyšuje zrozumiteľnosť kapitoly. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail