LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HRL (Liga za ľudské práva)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
18. V časti 3. Integrácia navrhujeme medzi priority doplniť:
• zriadenie národnej informačnej platformy pre cudzincov v rôznych jazykových verziách, ktorá bude slúžiť ako kľúčový a spoľahlivý zdroj informácií a orientácie cudzincov, aj pre oblasť integrácie
• vzhľadom na značný nárast zahraničných zamestnancov, venovať osobitnú pozornosť problematike pracovných podmienok pracujúcich migrantov, možnému zneužívaniu ich zraniteľnej situácie zo strany zamestnávateľov, a pracovnému vykorisťovaniu,
• vzdelávanie a osvetu vo vzťahu k inšpektorátom práce, cudzineckej polícii a finančnej správe, aby pri vyšetrovaní prípadov neoprávneného zamestnávania dbali na ochranu práv migrantov a boli schopní identifikovať a vyšetrovať prípady pracovného vykorisťovania,
• aktívne zapojenie odborov, podporiť aktivity zamestnávateľov na podporu integrácie zamestnaných cudzincov a ich rodín, a podporovať dialóg medzi zamestnávateľmi a samosprávou o tom, ako nastavovať opatrenia na miestnej úrovni,
• aktívne zapájanie cudzincov do tvorby a implementácie štátnych, ale aj miestnych politík a opatrení, 
• prijatie opatrení na predchádzanie nenávisti a intolerancie voči moslimom, utečencom a migrantom,
• zlepšiť informovanosť cudzincov žijúcich v SR o trestných činoch z nenávisti, dôvodoch diskriminácie a násilia páchaného na ženách a dievčatách,
• zavedenie štandardov pre overenie ovládania slovenského jazyka a všeobecných znalostí o SR na účely žiadosti o štátne občianstvo SR, vrátane určenia úrovne ovládania slovenského jazyka, prípravu a celoslovenské zjednotenie osnov a rozsahu skúšky a vykonávanie skúšky ovládania slovenského jazyka odborne spôsobilými osobami,
• zvážiť umiestňovanie maloletých detí bez sprievodu do centier pre deti a rodiny vo väčších mestách kvôli infraštruktúre, dostupnosti služieb a blízkosti komunity, vrátane umiestňovania detí priamo do rodín,
• prijať takú zmenu právnej úpravy, ktorá nebude diskriminovať cudzincov, žiadajúcich o pobyt v SR za účelom zlúčenia rodiny, na základe ich sexuálnej orientácie.
• v zákone o obecnom zriadení a zákone o samosprávnych krajoch zakotviť, že aj cudzinci s prechodným pobytom sú obyvateľmi samosprávy, ktorí sa majú právo podieľať na výkone samosprávy, napriek tomu, že na Slovensku nemajú trvalý pobyt, pokiaľ platia v SR daň zo svojho príjmu, resp.majú v SR tzv. stredisko záujmov,
• v zákone o sociálnych službách zaviesť aj tlmočenie do rôznych jazykov ako sociálnu službu na účely plánovania poskytovania sociálnych služieb cudzincom, ktorí dostatočne nerozumejú po slovensky. 
• inštitucionalizovať profesiu kultúrneho mediátora/ interkultúrneho pracovníka, tak aby bola zapísaná do katalógu Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií, 
• v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR inštitucionalizovať komunitné tlmočenie, 
• vzdelávanie samospráv v tom, ako pracovať s cudzincami na svojom území (“outreach“), ako ich zapájať do miestnych aktivít, ako s nimi komunikovať, a ako využívať služby komunitného tlmočenia a kultúrnej mediácie, vrátane vyčlenenia finančných prostriedkov na pokrytie týchto služieb,
• vytvárať na úrovni samosprávy personálnu kapacitu pre kontaktný ústredný bod pre cudzincov žijúcich v danej samospráve, ktorý rozumie pobytu a integrácii cudzincov v SR, ako aj pre komunitné tlmočenie a interkultúrnu mediáciu, vrátane plánovania verejných zdrojov a uchádzania sa o projektové financovanie na tento účel
• podporiť vznik úvodných uvítacích balíčkov s dôležitými informáciami o fungovaní samosprávy a iných úradov a inštitúcií na miestnej úrovni, o právach a povinnostiach obyvateľa, vrátane webových stránok, letákov a iných informačných kampaní; vo viacerých jazykových verziách.