LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HRL (Liga za ľudské práva)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
2. K úvodnej časti Ciele a princípy migračnej politiky
Navrhujeme v poslednom odseku za prvou vetou doplniť vetu, ktorá znie: „Za akútnu považujeme potrebu inštitucionálnej reformy pokrytia agendy migrácie a integrácie na Slovensku. Napriek existencii medzinárodných a vnútroštátnych štruktúr zabezpečujúcich realizáciu migračnej politiky doteraz sa nepodarilo zriadiť jednotný prierezový orgán umožňujúci z jedného miesta zabezpečovať úlohy súvisiace s komplexnou realizáciou migračnej politiky Slovenskej republiky pri zachovaní plnenia medzinárodných dohôd a záväzkov v oblasti medzinárodnej ochrany cudzincov. Preto je nevyhnutným cieľom vytvoriť Imigračný a naturalizačný úrad (ďalej len „INÚ“), ktorý v rámci výkonu činnosti štátnej správy zabezpečí najmä komplexné činnosti od legálneho vstupu cudzinca na naše územie cez povolenie jeho pobytu, resp. prvostupňové správne konanie vo veci medzinárodnej ochrany, integráciu  do spoločnosti, až po možnosť žiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. INÚ bude zároveň pravidelne vyhodnocovať implementáciu migračnej politiky (t. j. identifikovanie prekážok príchodu legálnych migrantov, problémy v integrácii, a pod.) a na základe týchto analýz bude v spolupráci so všetkými zainteresovanými rezortmi a organizáciami prehodnocovať realizáciu migračnej politiky tak, aby čo najlepšie reflektovala meniacu sa situáciu v oblasti migrácie. INÚ sa navrhuje zriadiť ako samostatný úrad v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zlúčením jeho organizačných celkov alebo ich častí podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky Slovenskej republiky a prechodom relevantných kompetencií na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z ďalších rezortov podieľajúcich sa na plnení úloh migračnej politiky vrátane príslušného počtu funkčných miest pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v časovom horizonte do roku 2022.“
Našim všeobecným odporúčaním v spomínanej Analýze bolo zriadenie Imigračného a naturalizačného úradu. O tomto odporúčaní sme informovali ministra vnútra SR, ako aj štátneho tajomníka SR, v auguste sme o tejto téme usporiadali tlačovú konferenciu. Máme za to, že súčasné inštitucionálne nastavenie riadenia témy migrácie a integrácie nepokrýva potreby Slovenska. Kompetencie sú rozdrobené medzi viaceré ministerstvá alebo útvary v rámci jedného ministerstva (MV SR), z čoho vyplýva absencia holistického pohľadu a vízie na situáciu a potreby Slovenska v oblasti migrácie a integrácie. Štát nevytvára a neprezentuje aktuálne analýzy vo vzťahu k migrácii a integrácii, chýba nastavenie priorít a vízií (výnimkou je prijatie Stratégie pracovnej mobility). Téma migrácie a integrácie nemá jednoznačného „pána“. 
Legislatívny návrh, ktorý sme predstavili vyššie je prevzatý z textu úspešnej Migračnej politiky SR (2011), avšak toto opatrenie nebolo dodnes zrealizované. Máme za to, že Programovým vyhlásením vlády SR zo dňa 30.4.2020 sa vláda SR zaviazala k tomu, že posúdi možnosti centralizovať tieto agendy na jednom mieste.