LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HRL (Liga za ľudské práva)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. Návrh Migračnej politiky tak ako bol predložený do MPK považujeme za solídny základ pre verejnú diskusiu o potrebách migračnej politiky SR na najbližšie obdobie, nie však za dokument pripravený na predloženie vláde SR.
Nakoľko dokument nie je dostatočne konkrétny, nereaguje na súčasnú situáciu v oblasti migrácie dostatočne a nebol pripravená v súlade s princípmi otvoreného vládnutia a participácie, navrhujeme vrátiť ho na prepracovanie a doplnenie. 
Návrh sa síce odvoláva sa na svoju síce úspešnú predchodkyňu Migračnú politiku s výhľadom do roku 2020, avšak v porovnaní s ňou je veľmi všeobecný a vágny. V skutočnosti nepomenúva  nové výzvy, ktoré so sebou situácia v roku 2020 prináša. Nielenže neobsahuje žiadnu poriadnu situačnú analýzu, ale ani vyhodnotenie úspešnosti, či neúspešnosti opatrení navrhovaných v predchádzajúcej migračnej politike. Tá bola podstatne konkrétnejšia čo do analýzy potrieb ako aj navrhovania opatrení. Navrhovaná politika neobsahuje ani len zmienku o Imigračnom a naturalizačnom úrade, ktorého vznik predchádzajúca migračná politika predpokladala (už v tom čase vychádzajúc z reálnej potreby agendu centralizovať a s celkom konkrétnymi úlohami). Zvážiť centralizovanie agendy migrácie na jednom mieste sa vláda SR zaviazala aj v programovom vyhlásení vlády SR zo dňa 30.4.2020. Návrh nevyhodnocuje, prečo k realizácii tohto plánu nedošlo, a ignoruje programové vyhlásenie vlády.
Návrh tiež nezohľadňuje obsah pripravovaného Národného integrovaného reformného plánu a jeho časti ktoré sa týkajú migrácie. Odporúčania tzv. plánu obnovy smerujú aj k vytvoreniu fast-track systému, ktorý má uľahčiť príchod vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov. Najnovšia hospodárska stratégia Slovenska hovorí o výraznej a urgentnej potrebe pracovných mobilít pre vysoko aj nízkokvalifikovaných, študentov, vedcov a výskumníkov. Migračná politika to však vôbec nereflektuje.
V záujme internacionalizácie vedy a VŠ je potrebné podporiť príchod zahraničných študentov a akademikov. V oblasti vzdelávania má celý rad odporúčaní Mesa 10 vo svojom projekte a publikácii To dá rozum (https://todarozum.sk/admin/files/file_879_1587651772.pdf), ktorý bol financovaný Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré zverejnili ich na jar 2020. Odporúčania by mali byť v migračnej politike s výhľadom so do roku 2025 premietnuté, nakoľko bez opatrení v oblasti uľahčenia príchodu týmto zahraničným študentom a akademikom nebude môcť zlepšenia v oblasti školstva dosiahnuť.
Aj Liga za ľudské práva vo svojom dokumente Analýza migračnej, azylovej  integračnej politiky, (https://www.hrl.sk/assets/files/obsah/199-Analyza_ju%CC%81n%202020.pdf) ktorý zverejnila v júni 2020 v rámci projektu Migračný kompas, ktorý bol rovnako financovaný Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ponúka množstvo odporúčaní vo vzťahu k migračnej politike. Analýza bola vytvorená za rešpektovania princípov participácie, a podieľať sa na tvorbe odporúčaní sme prizvali aj migrantov samotných. Ministerstvu vnútra SR sme tento dokument posielali s tým, že sme verili, že sa naše odporúčania premietnu do obsahu novej migračnej politiky.
Doteraz nám Ministerstvo vnútra SR vždy zaslalo návrhy politík a legislatívne návrhy na pripomienkovanie na základe princípu partnerstva a participácie formou povinného rozdeľovníka. Sme rozčarovaní, že sa tak tentokrát nestalo, o MPK sme vôbec neboli informovaní. 
Tvorba dokumentu bola zverená Riadiacemu výboru pre migráciu a integráciu cudzincov SR, ktorého riadnymi členmi nie sú mimovládne ani medzinárodné organizácie, ani iné organizácie zastupujúce komunity migrantov. Na rokovanie Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu sme nikdy ani len ad hoc neboli prizvaní. 
Migračná politika je verejnou politikou, ktorá by mali byť tvorená na rovnakých princípoch, ako je to v prípade iných verejných politík na úrovni štátu a EÚ. Jej tvorba by mal byť transparentná a otvorená aj verejnosti. Podľa nášho názoru záväzné princípy otvoreného vládnutia a participácie pri tvorbe tejto verejnej politiky neboli dôsledne naplnené.
Preto odporúčame návrh ešte raz podrobiť verejnej diskusii a odbornému dialógu, doplniť ho tak, aby zohľadňoval najnovšie pripravené koncepčné dokumenty a neignoroval potrebu inštitucionálnej reformy v podobe vybudovania Imigračného a naturalizačného úradu.