LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi:
Navrhujeme doplniť nový bod e. v znení: "e. posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrujúcimi pracovníkmi, žiadateľmi o azyl a osobami umiestnenými v útvaroch policajného zaistenia pre migrantov a budovanie kapacít pre všetky skupiny."
Odôvodnenie: S rastúcim významom ekonomickej migrácie do SR ako cieľovej krajiny  považujeme v podmienkach SR  za jednu z kľúčových priorít posilnenie identifikácie zahraničných obetí v krajine prostredníctvom proaktívnej identifikácii obetí medzi zraniteľnými skupinami cudzincov.