LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Legálna migrácia:
Navrhujeme upraviť  znenie navrhovaného bodu e. nasledovne: "e. zabezpečovať poskytovanie informácií pre cudzincov vo svetových jazykoch prostredníctvom vytvorenia informačného imigračného webového portálu SR"
Odôvodnenie:  V podmienkach SR považujeme za jednu z kľúčových priorít vytvorenie  komplexného informačného imigračného webového portálu SR, zabezpečujúceho zlepšenie prístupu k informáciám o vstupe a pobyte, životných a pracovných podmienkach o podmienkach získanie víz, ako aj informácii o programoch pracovnej mobility s prepojením  na existujúce nástroje integrácie cudzincov na území SR (najmä dostupné integračné poradenstvo, jazykové kurzy, zapojenie samospráv a aktérov a lokálnej úrovni).