LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K časti Legálna migrácia:
Navrhujeme doplniť nový bod d. v znení: "d. zabezpečiť zber a spracovanie spoľahlivých a aktuálnych údajov a ich analýzu pre potreby zhodnotenia politík a nástrojov v oblasti v oblasti riadenej migrácie" Navrhované body d. - h. navrhujeme prečíslovať.
Odôvodnenie: Pre úspešnú realizáciu migračnej politiky a zavádzanie navrhovaných opatrení do života je nevyhnutné, aby mali relevantné inštitúcie a orgány priebežne k dispozícii spoľahlivé a pravidelne aktualizované údaje a analýzy.