LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K materiálu ako celku

         S prihliadnutím na vyššie uvedené Slovenská informačná služba uvádza, že predložený materiál síce deklaruje zámer, v súlade s ktorým bude migračná politika vychádzať z dôrazu na zachovanie bezpečnosti SR, avšak v predkladanom znení bezpečnostnému aspektu migrácie materiál venuje len minimálnu pozornosť. Dovolíme si tiež poukázať 
na absentujúcu zmienku o sofistikovaných formách migrácie (ide najmä o účelové získavanie pobytu v Slovenskej republike s cieľom podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia, resp. účelové uzatváranie manželstiev so štátnymi občanmi Slovenskej republiky), ktoré sú cudzincami (migrantmi) často využívané na vstup na územie Európskej únie. Materiál tiež, a to ani v koncepčnej rovine, neupravuje nástroje boja proti nelegálnej migrácii vrátane medzinárodnej spolupráce na tomto úseku. 
          Slovenská informačná služba v žiadnom prípade nespochybňuje legitímnosť cieľov migračnej politiky vytvárať, v súlade s národnými záujmami a medzinárodnými záväzkami SR, podmienky v oblasti legálnej migrácie so zreteľom na priority, potreby a schopnosti prijímania cudzincov, vrátane ich integrácie do spoločnosti, ako je v samotnom materiáli uvedené. Považuje však, reflektujúc svoju pôsobnosť ustanovenú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, za potrebné upozorniť aj na vyššie naznačené aspekty majúce súvis s migračnou politikou a jej realizáciou.