LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 4. Nelegálna migrácia a hranice

a. Slovenská informačná služba navrhuje na konci prvého odseku za slovné spojenie 
„v oblasti legálnej migrácie“ doplniť text „ tak, aby nedochádzalo k ich zneužitiu“.

b. Slovenská informačná služba navrhuje bod 4. doplniť o nové odseky, ktoré znejú:

     „SR s cieľom predchádzať závažným bezpečnostným hrozbám podporuje razantné posilnenie personálnych a materiálnych kapacít pri ochrane vonkajšej schengenskej hranice tak, aby členské štáty EÚ neboli vystavené prípadným ďalším masívnym migračným vlnám, ktoré majú potenciál ich politicky a ekonomicky destabilizovať.
     Dostatočne silné zabezpečenie vonkajšej schengenskej hranice prispeje k zníženiu potenciálu neoprávneného vstupu rizikových osôb prepojených na militantné radikálne organizácie a zoskupenia pôsobiace v zahraničí, ktoré sa môžu snažiť preniknúť na územie EÚ v rámci migračných tokov. Rovnako eliminuje potenciál zneužívania problematiky nelegálnej migrácie v zahraničnej politike na presadzovanie vlastných politických alebo ekonomických záujmov zo strany niektorých tranzitných štátov, ktoré sú tzv. migračnými uzlami na migračných trasách vedúcich do Európy, resp. bezprostredne hraničia s EÚ. 
     Dôležitá je intenzívna spolupráca s tranzitnými a zdrojovými krajinami nelegálnej migrácie a podpora rozvoja ich vlastných kapacít pri obmedzovaní nelegálnych migračných tokov smerujúcich na územie EÚ. Členské štáty EÚ vrátane SR by mali vyvinúť účinné a koordinované úsilie v boji proti najvýznamnejším medzinárodným prevádzačským skupinám, ktoré často pôsobia na globálnej úrovni a v niektorých prípadoch spolupracujú aj so štátnymi aktérmi.“.
 
Pripomienky sú zásadné.

Odôvodnenie: 
 
Uvedené pripomienky majú za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu tak, aby v ňom bola zahrnutá a upravená i vyššie uvedená problematika bezprostredne súvisiaca najmä s nelegálnou migráciou a ochranou vonkajšej schengenskej hranice. V tejto súvislosti Slovenská informačná služba poukazuje na obsah Správy o stave Únie 2020, ktorá uvádza potrebu posilnenia vonkajších hraníc, ako aj na aktuálny strategický dokument Európskej komisie Pakt o migrácii a azyle zo dňa 23. septembra 2020, ktorý v rámci úpravy jednotlivých súčastí nevyhnutných pre zabezpečenie komplexného európskeho prístupu k migrácii akcentuje o. i. nutnosť riadnej administrácie schengenskej a vonkajšej hranice a boj proti nelegálnej migrácii v duchu jedného zo základných pilierov európskeho prístupu k migrácii – dosiahnutia rovnováhy medzi spravodlivým rozdelením zodpovednosti a solidarity členských štátov Európskej únie.