LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 3. Integrácia 

a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku v prvej vete za slovné spojenie „Integrácia cudzincov“ doplniť text „ , ktorí sa legálne zdržiavajú na území SR a majú záujem natrvalo sa usadiť na území SR,“. V druhej vete uvedeného odseku navrhuje Slovenská informačná služba vložiť za slovo „Integrácia“ slovo „týchto“.

b. Slovenská informačná služba navrhuje v druhom odseku v prvej vete za slovné spojenie „rešpektovaní kultúrnych reálií, jazyka a tradícií SR“ doplniť slovo „cudzincami“.

c. V časti „Priority SR“ v rôznych oblastiach integrácie cudzincov Slovenská informačná služba navrhuje vypustiť písm. c. a písm. e. a v písm. g. navrhujeme na konci doplniť text „ v SR“.
 
Pripomienky sú obyčajné.

Odôvodnenie:

Podľa názoru Slovenskej informačnej služby formulácie uvedené v písm. c. a písm. e. priorít SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov majú potenciál podnietiť xenofóbiu a nenávisť, prípadne vyvolať radikalizáciu najmä v radoch predstaviteľov pravicovo-extrémistického spektra spoločnosti. V prípade navrhovaného doplnenia písm. g. priorít SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov ide o precizovanie textu.