LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 1. Legálna migrácia

Slovenská informačná služba navrhuje v uvedenom bode v písm. b. priorít SR v oblasti riadenej ekonomickej migrácie doplniť na konci text: „ , ako aj na odhaľovanie prípadov zneužívania riadenej ekonomickej migrácie pri použití legálnych dokladov;“.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: 

V aplikačnej praxi dlhodobo vyvstáva problém, keď dochádza k zneužívaniu legálnych dokladov (ide najmä o študentské víza). Po udelení týchto víz následne už nie je predmetom kontroly, či žiadateľ, ktorému boli tieto víza udelené, aj v Slovenskej republike naozaj študuje alebo len využil legálnu možnosť na migráciu do ďalších členských štátov Európskej únie. Slovenská informačná služba pokladá za dôležité upozorniť aj na tento problém v oblasti migračnej politiky v procese jej plánovania. Považujeme za potrebné venovať pozornosť aj možným negatívnym dopadom ťažko kontrolovateľných skutočností, nakoľko tu vzniká riziko vytvárania kontaktov na skupiny alebo jednotlivcov vykonávajúcich nelegálnu činnosť. Slovenská informačná služba navrhuje intenzívne sledovať a riešiť evidentné prípady zneužívania legálnych dokladov a tak predchádzať nelegálnej činnosti migrantov na území Slovenskej republiky.