LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 23.09.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme do kapitoly 3 dokumentu, do časti: Prioritami SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov, na str. 8 doplniť nové písmeno „h)“ s nasledujúcim obsahom: „zefektívniť a digitalizovať proces získavania údajov o zdravotnom stave prostredníctvom prepojeného informačného systému medzi MVSR a MZSR tzv. e-Health Migration“.
Z dôvodu efektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov navrhujeme zlepšenie využívania informácií získaných v procese prijímania žiadateľov a všetky zdravotné záznamy a záznamy súvisiace s traumou, post-traumatickým stresovým syndrómom alebo inými relevantnými oblasťami duševného zdravia pomocou úpravy legislatívy a vytvorením spoločného priestoru napr. „e-Health Migration“ zdieľať medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Efektívne zdieľanie zdravotných údajov o žiadateľoch a cudzincoch na území Slovenskej republiky v chránených IT prostrediach pomôže primeranej prevencii, včasnej diagnostike a liečbe s ušetrením zdravotného rozpočtu a rozpočtu verejných zdrojov vynaloženého na migrantov.  Uvedený systém by mal vzniknúť najmä v spolupráci Ministerstva zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií - NCZI, Úradu verejného zdravotníctva SR, Cudzineckej polície, Migračného úradu, odboru zdravotníctva Ministerstva vnútra SR. Predmetná požiadavka je uvedená aj v kontexte národného projektu: Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín (financovaného z AMIF Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a realizovaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky). Táto pripomienka je zásadná.