LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: 29. k Čl.II - K celému návrhu
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Po viacerých rokoch fungovania v praxi, sa bankový sektor detailnejšie pozrel na systematické fungovania inštitútu malého konkurzu. Dovoľujeme si navrhnúť k tejto oblasti viesť odbornú a detailnú diskusiu aj s bankovým sektorom, ktorá by mohla priniesť aj podstatnejšie zmeny legislatívnej úpravy. Pokiaľ niektoré návrhy stihneme dostatočne prerokovať, môžu byť zapracované aj do aktuálneho legislatívneho procesu. K celému návrhu predstavujeme stručné konceptuálne podmienky, k jednotlivým častiam legislatívnej úpravy podrobnejšie rozvádzame naše vnímanie a návrhy na ich úpravu.
Malý konkurz by mal podľa nášho názoru zodpovedať nasledovným kritériám:
RÝCHLE KONANIE, S PLNOHODNOTNÝM ZAPOJENÍM SPRÁVCU, ZA ÚČASTI VERITEĽOV A PLNE ELEKTRONICKÉ
ALL IN
- generálne usporiadanie úpadcových záležitostí – nech malý konkurz je jediným miestom, kde možno riešiť vzťahy ohľadom úpadcu (nekopírovať osobný bankrot, kde napr. existuje niekoľko súbežných konaní popri konkurze).
SPRÁVCA
plnohodnotné silné postavenie správcu, ktorý je kľúčový, je nezastupiteľný, nenahraditeľný v podstatných aspektoch, a preto správca musí byť subjektom, ktorý:
- koná s odbornou starostlivosťou,
- preskúmava majetok, a to plnohodnotne a z vlastnej iniciatívy, aj bez podnetu veriteľov,
- zisťuje a popiera pohľadávky prihlásených veriteľov,
- je účastníkom incidenčných konaní,
- rieši odporovateľnosť právnych úkonov,
- bráni konkurznú podstatu pred snahami o vylúčenie majetku z nej a je účastníkom vo vylučovacích konaniach.
SPEŇAŽOVANIE MAJETKU
- rýchle speňažovanie – za najlepšiu ponuku v danom čase a na danom mieste - neobmedzovať speňažovanie na striktné limity odvíjajúce sa od ohodnotenia alebo znaleckého posudku,
- neobmedzovať jednotlivé spôsoby speňažovania – pripustiť speňažovanie akéhokoľvek majetku (aj nehnuteľností) akýmkoľvek spôsobom,
- poistka proti zneužitiu – napr. speňaženie za min. 50 % obvyklej ceny, avšak môže byť prelomené, ak sa ukáže (preukazne), že o to nebol záujem ani za 50 % obvyklej ceny – potom možno predať za najlepšiu ponuku, ktorá sa získa,
- obvyklá cena – jednoduché zistenie na trhu, napr. 3 údaje od realitiek o predaji porovnateľných predmetov, od predajcov.
Pokyny na speňažovanie majetku:
- speňažovanie majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu zástupcu veriteľov / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu zástupcu veriteľov,
- speňažovanie zabezpečeného majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa,
- ak zástupca veriteľov alebo prednostný zabezpečený veriteľ neudelí pokyn v primeranej lehote uvedenej vo výzve správcu, správca speňaží s odbornou starostlivosťou aj bez pokynu.
KTO NAVRHUJE MALÝ KONKURZ
- úpadca aj veriteľ,
- Nie je nutné preklápať do veľkého konkurzu, ani vtedy, ak sa neskôr zistí, že je to väčší podnik.
FÁZY MALÉHO KONKURZU
- 1 fáza konkurzu, t.j. ak návrh spĺňa náležitosti, vyhlásenie konkurzu a ustanovenie správcu.
ODPOROVATEĽNOSŤ
- správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou (majetok nemožno bez súhlasu správcu od tohto momentu previesť ďalej), upovedomí osobu, ktorá mala z odporovateľného úkonu prospech a tá má 30 dní na podanie žaloby, v ktorej žaluje správcu o účinnosť právneho úkonu,
- ak márne uplynie lehota, má sa za to, že úkonu bolo účinne odporované, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť.
VYLÚČENIE MAJETKU Z KONKURZU
- správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou, upovedomí adresne  osobu, ktorá je dotknutá (ak nie je známa alebo kontaktná, prostredníctvom obchodného vestníka) a tá má 30 dní na podanie vylučovacej žaloby,
- ak márne uplynie lehota, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť.
ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU
- zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči správcovi, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal s neodbornou starostlivosťou – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná a priznateľná náhrada voči správcovi.
VERITEĽSKÉ ORGÁNY
- stačí zástupca veriteľov – nemusí byť hlasovanie o zástupcovi – môže byť priame pravidlo, že zástupcom je veriteľ s najvyššou výškou pohľadávky (ak nechce byť, oznámi to a zástupcom je potom druhý najväčší veriteľ, ak nechce byť žiadny veriteľ zástupcom, potom môže byť malý konkurz bez zástupcu) ,
- zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči zástupcovi, ak zneužil svoje postavenie, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal v rozpore so spoločným záujmom veriteľov – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná náhrada voči zástupcovi .
VERITELIA
- prihlasovanie - kto sa neprihlási, nemôže uplatňovať svoje práva voči úpadcovi mimo konkurz,
- zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením konkurzu,
- vyhlásenie konkurzu sa nedotýka práv veriteľa voči iným zaviazaným osobám, odlišným od úpadcu,
- veriteľ je oprávnený popierať, odporovať,
- veriteľ je oprávnený podať podnet na odvolanie správcu.
KONKURZNÁ PODSTATA
- majetok ku dňu vyhlásenia konkurzu, neskôr nadobudnutý majetok, výťažky zo speňaženia majetku, majetok tretích osôb zabezpečujúci záväzky úpadcu, majetok na základe účinného odporovania.