LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: 3. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. g)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť za spojenie „iné vlastné zdroje“ slová „ani nesplatil pôžičku alebo úver alebo inak dočasne poskytnuté peňažné prostriedky (ďalej len „úverové financovanie“) voči svojej spriaznenej osobe  s výnimkou ak“ a vypustiť slovo „alebo“
Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie zákazu vrátenia pôžičiek, pre vylúčenie pochybnosti, či sa pôžička  technicky považuje za vlastný zdroj alebo nie.
Ohľadom krízového financovania bude dôraz najmä na to, aby tie banky, ktoré vyjadria súhlas s moratóriom, mali minimálne morálnu povinnosť nezrušiť existujúce komitmenty na prevádzkovom financovaní, plus navyše s ustanovením, ktoré sa v zákone upresní, že banky a iní veritelia môžu po nastaní účinkov dočasnej ochrany ukončiť zmluvu alebo odmietnuť plnenie, len ak ide o omeškanie s peňažným záväzkom alebo o podstatné porušenie zmluvy.