LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: 1. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. b)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nové znenie bodu b)
„b) i) s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok vyplývajúcich z  jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti; neprihliada sa na podriadené pohľadávky a spriaznené pohľadávky, ktoré sa podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní uspokojujú  tak isto ako podriadené pohľadávky (ďalej len „podriadené pohľadávky“), alebo
b) ii) s dočasnou ochranou súhlasí: (a) nadpolovičná väčšina jeho  veriteľov  so sumou pohľadávok vyššou ako 1 % všetkých pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti, z tých jeho veriteľov, ktorí sú zapísaní ako záložní veritelia vo verejných registroch k zálohu, ktorým jeho majetok, a (b) ak súčasne pohľadávky takýchto veriteľov tvoria najmenej 30 percent všetkých pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti; neprihliada sa na podriadené pohľadávky,“
Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu a doplnenie podmienok pre poskytnutie Dočasnej Ochrany (DO).  Na vstup do DO by bol potrebný buď súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov alebo aspoň 30 percent v kombinácii zo zabezpečenými veriteľmi, pričom stačí, ak je daný len jeden z týchto alternatívnych súhlasov.
Podmienka by bola súhlas veriteľov, ktorý bude vyjadrený podpisom na stanovenom formulári, ak títo veritelia majú viac ako 50 percent pohľadávok oproti zoznamu pohľadávok, ktorý pripraví dlžník na základe poslednej dostupnej priebežnej mesačnej závierky (pozor - nie mimoriadnej, lebo tá je komplexnejšia na zostavenie) nie staršej ako 60 dní (alternatíva 1) alebo súhlas, ktorý je kombináciou nasledovného: (a) Nadpolovičná väčšina počítaná podľa hláv, z tých veriteľov, ktorí sú zapísaní ako záložní veritelia vo verejných registroch, pričom kvórum na jednoduchú väčšinu tvoria len tí záložní veritelia, ktorí majú minimálne 1 percento pohľadávok z celkovej sumy pohľadávok, a (b) ak súčasne takýto veritelia majú minimálne 30 percent všetkých pohľadávok z celkovej sumy pohľadávok (alternatíva 2). 
Zákon by mohol operovať s oboma alternatívami súčasne a na vstup do moratória stačí ak je splnená buď alternatíva 1 alebo alternatíva 2. Tým sa ma dosiahnuť aj to, že banky budú mať rozumnú kontrolu nad spúšťačom celého procesu, a proces naopak nebude blokovaný potrebou získavať v praxi ťažko a s omeškaním dávané súhlasy od zahraničných veriteľov.