LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: čl. II bod 9 (§108 ods. 3)
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nahradiť návrh znenia odseku 3 nasledovne: 

(3) Poveriť vypracovaním posudku možno len reštrukturalizačného poradcu. Reštrukturalizačným poradcom môže byť len osoba, ktorá je audítorskou spoločnosťou podľa osobitného predpisu a výška jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie je aspoň 200 000 eur, advokátskou kanceláriou podľa osobitného predpisu a výška jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie je aspoň 200 000 eur a správca podľa osobitného predpisu.

Odôvodnenie: 

Slovenská advokátska komora víta zámer predkladateľa, ktorý uvedeným návrhom zavádza novú formu dočasnej ochrany ako nástroja pre podnikateľov ekonomicky postihnutých dôsledkami pandémie COVID-19. 

Za problematické však považujeme nepriamo novelizované ust. § 108 zákona o konkurze a vyrovnaní. Predkladaný návrh mení doterajšiu 15 rokov fungujúcu a judikatórne dotváranú právnu úpravu správcov a miesto nich zavádza audítorov ako subjekty oprávnené vykonávať časť funkcií doteraz patriacich správcom. Konkrétne, pre predĺženie dočasnej ochrany a pre povolenie reštrukturalizácie sa bude vyžadovať posúdenie audítorskej spoločnosti s tržbami na 0,5 mil. Eur. Takýchto audítorov je na Slovensku obmedzený počet (20). V dôvodovej správe nenachádzame odôvodnenie tohto kroku. 

Obávame sa, že takáto zmena prinesie z dôvodu menšej konkurencie a dopadu na hospodársku súťaž drahšie služby, služby menej kvalitné s ohľadom na nápor vecí a je pravdepodobné, že nebude možné poskytnúť službu všetkým, ktorí ju budú potrebovať, či už z dôvodu personálnej kapacity reštrukturalizačných poradcov alebo výšky odmeny. Navrhujeme zníženie výšky požadovaného obratu a rozšírenie okruhu možných reštrukturalizačných poradcov.

Uvedená zmena je značne nesystematická, nakoľko napr. pre vypracovanie reštrukturalizačného posudku je nevyhnutná znalosť právnych predpisov, judikatúry (a niekedy aj lokálnych zvyklostí jednotlivých súdov); týmito poznatkami audítori nedisponujú, nakoľko ich k tomu (ani pre nich záväzný) zákon nezaväzuje.

Na audítorov nie sú kladené kritériá ako je to v prípade správcov - povinná odborná príprava, skúša realizovaná Ministerstvom spravodlivosti SR, následné celoživotné vzdelávanie a povinne vykazovaná činnosť, plná zodpovednosť za spôsobenú škodu, povinné poistenie, kontrola a dohľad MS SR.  Neexistuje schéma, ktorá by garantovala “kvalitu” služieb poskytovaných audítormi, resp. by garantovala externú a transparentnú kontrolu audítorov ako ani zodpovednostné vzťahy v kontexte činností, ktoré im popisovaná novela zveruje. 

Nesystematickým zaradením audítorov sa narúša vnútornú štruktúru zákona. Takisto môžeme predpokladať, že ak táto kompetencia prejde zo správcov na audítorov, budú audítori časť ich úloh zabezpečovať buď cez správcov alebo u advokátov. Preto tieto dôvody navrhujeme vyššie uvedené znenie.