LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností)
Pripomienka k: § 108 Zákona č.7.2005
Dátum vytvorenia: 27.08.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. je úlohou audítora overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej závierky či poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácii a výsledku hospodárenia dlžníka. Zámer MS SR nie je zrejmý, prečo právno-ekonomickú kategóriu vypracovania posudku posúva do rovinu auditu účtovnej závierky, keď posudok nemá byť len akousi kontrolou správnosti účtovania ale najmä podkladom na zistenie, či daný podnik dlžníka spĺňa tak právne ako aj ekonomické predpoklady na úspešnú reštrukturalizáciu. Za týmto účelom MS SR už dlhodobo školí a vzdeláva správcov, aby boli schopní zvládnuť aj spracovanie posudku. Máme za to, že MS SR si zamieňa činnosť veľkých poradenských spoločností, ktoré okrem audítorskej činnosti vykonávajú veľa iných činností, ktoré však s postavením audítorskej spoločnosti nemajú nič spoločné. Navyše je zrejmé, že MSSR audítorské spoločnosti nikdy z oblasti konkurzu a reštrukturalizácii neškolilo a ani nevzdelávalo.
Podmienky nastavené MS SR spĺňa podľa zdrojov https://www.udva.sk/sk/zoznamy/zoznam-auditorskych-spolocnosti  a www.finstat.sk celkovo len 15 audítorských spoločností, čo znamená, že MS SR ide jednak aj významne obmedziť hospodársku súťaž a vystavuje trh riziku, že týchto 15 subjektov, z ktorých možno ani nie každý bude schopný vyhotovovať posudky pre účely reštrukturalizácie, nebude vedieť nasýtiť požiadavky trhu a opatrenie pomoci podnikom sa tak minie úplne účinkom